V. PAANO NGA BA NABUO ANG BIBLIYA at sumulpot ang bagong relihiyong kung tawagin ay KRISTIYANISMO?

pagpapatuloy…. Ang Kristiyanismo at si Kristo… Ano ang totoo?

Paano nga ba nabuo ang Bibliya? Sino ang bumuo nito? Ano ang tunay na dahilan ng pagtatatag ng isang bagong relihiyon?

Napakaraming katanungan na aking matiyagang sinaliksik sa pahina ng mga aklat at ng aking karanasan…

Balikan natin ang kasaysayan ni Kristo na tila yata kulang sa pagsasaad sa Bibliyang binuo ng Romano. Mukhang wala ang yugto ng pagbibinata ni Kristo hanggang sapitin niya ang gulang na 30 (wasto ba?) at nagsimula siyang mangaral… bakit mukhang naiiba sa mga aral ng Hudaismo (mula kay Abraham hanggang kay David na ang buod lamang ay ang wasto at walang gatol na pagsamba kay Yahweh).

Isa ko pang ipinagtaka ay ang paghahatid ng imahe ni Kristo na wala yatang naging ka-relasyon man lamang na tahasang paglabag sa itinakdang batas ng Hudaismo na sa wastong edad upang mag-asawa ay dapat mag-asawa. Si Kristo ay inabot ng 30 taong gulang na walang asawa?

Sa aking pagsasaliksik ay marami akong natuklasan at napagtanto sa tahasang pagtatanggal ng maraming mga pangyayari at mukhang pagpipinta sa kanya bilang isang diyos. Isa lamang sa aking natuklasan ang paglalakbay ni Kristo sa India at sa Tibet (http://reluctant-messenger.com/issa.htm) kung saan ay kasalukuyang umuusbong at namamayagpag ang relihiyong Hinduismo at Buddhismo.

issa-map

Kung lalagumin (kung maaari lamang naman at sa pagtataya ng taimtim na respeto) natin ang mga aral ng dalawang relihiyong ito ay matatalos natin ang napakagandang aral hinggil sa pagbabalik-loob (sarili) upang matuklasan ang kaliwanagan ng realidad, ng buong kalikasan. Dito itinuturo ang mga konsepto ng PAG-IBIG sa sarili at PAGMAMAHAL sa KAPWA bilang wastong daan sa pagbabalik at pagkapiling sa Maylika (Brahman).

“Most Hindus believe that the spirit or soul — the true “self” of every person, called the ātman — is eternal. According to the monistic/pantheistic theologies of Hinduism (such as Advaita Vedanta school), this Atman is ultimately indistinct from Brahman, the supreme spirit. Hence, these schools are called non-dualist. The goal of life, according to the Advaita school, is to realize that one’s ātman is identical to Brahman, the supreme soul. The Upanishads state that whoever becomes fully aware of the ātman as the innermost core of one’s own self realizes an identity with Brahman and thereby reaches moksha (liberation or freedom).

180px-Sivakempfort

**** eksakto kong hinago mula sa Wikipedia ang pagkakatitik..

Sa aking pakiwari ay ito ang makapag-papatunay sa pagiging magkaiba ng PANGARAL ni Kristo at ng mga KAUTUSAN ng Hudaismo. Sa edad na labing-tatlo (13) hanggang edad na dalawampu’t siyam (29) ay nag-aral at NAPAGLIWANAG (enlightened like a BUDDHA) si Kristo ng Hinduismo at Budhismo. Sa kanilang paniniwala na ang kaluluwa o ang tunay sa katauhan ng bawat isa ay walang kamatayan o eternal na tinawag nilang atman.  Ang Atman ay hindi kaiba sa Brahman (ang MayLikha) at pinakamataas na diyos (Diyos Ama, Hari ng mga Hari atbp.). Ang layunin ng buhay ang matuklasan na ang ATMAN (si Kristo o maging sinuman… ikaw at ako)  at ang BRAHMAN (ang MayLikha, Diyos Ama atbp.) Di ba’t sinabi ni Kristo na SIYA at ang AMA ay IISA… I AND THE FATHER ARE ONE.

issa

Tinagurian si Kristo bilang isang Buddha na may pangalang St. Issa. Taglay ang KALINAWAN (enlightenment) ng isip (sarili) bumalik si Kristo sa Jerusalem upang ipangaral ang bagong tuklas na KALUWALHATIAN… At dito na nag-umpugan ang magkaibang paniniwala ng Hudaismo at mga pangaral ni Kristo.

Ang aral ng Hudaismo ay ang pagpapailalim sa mga BATAS ng Diyos nila simula pa kay Abraham. Ang aral ni KRISTO ay PAG-IBIG at PAGPAPALAYA sa SARILI mula sa ilusyong dulot ng materyal na bagay. Pag-ibig hindi lamang sa sarili kundi pag-ibig sa Amang-Diyos (Brahman).

Kaya  nga ba’t mga Hudyo din ang nagpapatay sa kanilang Kristo, partikular ang mga Pari nila na sina, Hestas, Kaipas atbp.

Hindi si Ponsyo Pilato ang nagpapatay Kay Kristo, kundi ang mga katulad niyang Hudyo na naging kaiba ang paniniwala sa kanya. Romano lamang ang nagpataw ng kaparusahang kriminal, sapagkat ang pagka-akusa sa kanya ay ang krimen ng rebelyon na may katumbas na parusang kamatayan sa KRUS.

Ang KRUS ay simbolo ng kasamaan sa batas ROMANO… ngayon ito ay ginawang simbolo ng KABANALAN… ROMANO din ang may pakana.

Dahil sa kagila-gilalas na KALIWANAGAN na ipinangaral ni Kristo (isang banyagang kaisipan kung ituturing sa lugar na ang paniniwala ay Hudaismo at Griyego-Romano), natural lamang na dumagsa ang mga makikinig sa kanya na ng bandang huli (matapos na si Kristo ay mabitay) ay itinuring na rebelde at pinaghahanap, pinagpapatay, ipinatapon sa arena at ipinakain sa leon ng mga Romano sa panahon ng kanilang kapistahan.

Kaya nga ba’t iyong matutunghayan sa Bagong Tipan ng Bibliya ng Kristiyano na mas marami pa ang kwento hinggil sa mga alagad o tinatawag na disipulo ni Kristo keysa kay Kristo. Bilang mga patotoo wika nga.

NGAYON…. sa hinaba-haba ng aking salaysay… Paano nabuo ang BIBLIYA? at SINO ANG BUMUO NITO?

Tumuon naman tayo sa kalalagayan ng Imperyong Romano nitong mga panahon na ito. Nagsimulang bumagsak ang Imperyong Roma sa panahon Ni Emperor Nero. Bilang isang pisikal na imperyo ay natural lamang na dumaan ito sa pisikal na batas ng pagtaas at pagbaba. Bilang isang pangunahing imperyo ng panahong iyon ay kinailangang panatilihin nila ang kanilang pamamayagpag. Ito ang nag-udyok kay Emperor Constantine upang iuwi at gamitin ang bagong tuklas na kapangyarihang ispiritwal (na ibinatay nila sa ma-alamat na istorya ng isang Hudyo – si Kristo). Ipinakalap ni Konstantino ang lahat ng mga nasusulat hinggil sa Kristo at kanyang mga disipulo, pinag-aralan at bumuo ng isang batayang kasulatan, kasama ang misteryo, pag-aangkat mula sa ibang nakasanayang relihiyon ng Mitraismo, mga paniniwala mula sa Ehipto at kung saan-saan pa… tinawag nila itong BIBLIA. Ang unang tipan ay nakabatay sa kasaysayan ng Hudyo (Tanakh), at ang ikalawang Tipan ay tahasan nilang inimbento sa Koseho ng Nicaea (Council of Nicaea o Council of Nicene).

Dahil sa kanyang kontribusyong espiritual na siyang nagpatuloy hanggang ngayon sa Imperyong Romano bilang isang pwersa (noon ay pisikal na pwersa, at sa ngayon ay maging ISPIRITUAL na pwersa) ay pinangalanan si Konstantino na “CONSTANTINE THE GREAT”.

250px-Rome-Capitole-StatueConstantin

Hindi ka ba nagtataka kung bakit apat na disipulo o apostoles lamang ang nakasamang nailimbag sa Bagong Tipan ng Bibliya? Nasiyasat mo na ba ang kontrobersya hinggil kay Obispo Arius…?

Napakaraming bagay ang bumabalot sa hiwaga ng BIBLIYA na binigyang kalutasan sa NICAEA. Mula sa pagbobotohan kung gagawing Diyos o hindi si Kristo!!! … hanggang sa pagbuo ng isang Misteryo ng AMA, ANAK at ang bagong kathang ESPIRITU SANTO!!!… Inaamuki ko ngayon ang mambabasa na magsaliksik sa mga nasusulat hinggil sa Council of Nicaea at sa mga bagong lumalabas na “ebidensya” hinggil sa iba pang “gospel/s” na magpapatunay na IMBENTO LAMANG NG MGA ROMANO ANG BIBLIYA… para sa ikapagpapatuloy ng kanilang imperyo (pisikal at ispiritual).

Iminumungkahi ko ang “Gnostics Bible” (http://www.bible-history.com/isbe/G/GNOSTICISM/) , “Gospel of Mary Magdalene” (http://www.gnosis.org/library/marygosp.htm), “Gospel of Thomas” (http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Thomas), at marami pang iba…

NGAYON NAMAN… Ang katanungang: “Paano at bakit nakarating sa ating dalampasigan ang banyagang relihiyong ito?”

Napakaraming relihiyon sa Asya na sa aking pananaw at pagsasaliksik ay mas masustansya (kung ispiritwal na sustansya rin lamang ang pagbabatayan), keysa sa Kristiyanismo… Bakit isang KANLURANING relihiyon pa ang naka-impluwensya (at umalipin — sa aking pakiwari) sa dukhang “PILIPINO”.

**** may pagpapatuloy….

Advertisements

9 thoughts on “V. PAANO NGA BA NABUO ANG BIBLIYA at sumulpot ang bagong relihiyong kung tawagin ay KRISTIYANISMO?

 1. magandang araw po! ito ang aking komento sa paliwanag mo,, Una gusto ko lang ipaalam sayo na ang pinaniniwalaan ko ay biblia. kaya nga interisado akong malaman kung papaano ito nabuo. naniniwala din ako na ang biblia ay history sa kung papaano ibinigay ng diyos ang kanyang mga kautusan sa sangkatauhan upang siya naman ay kilalanin nito.. napakaraming kumukuwestiyon sa biblia sapagkat hindi nila mabata ang cnasabi nito ayaw nillang sundin, halimbawa na lang ang batas ng pag-aasawa sa biblia, nagtuturo ito na dapat ay isa lamang ang iyong asawa, at wag kang makikiapid sa iba.. ang tanong ko sayo Mr. kiamko ay ganito masama ba ang mga itinuturo ng panginoong Jesus para sayo?? at ang mga itinuturo ba niya sa kanyang mga alagad ay hindi applicable sa panahon natin ngayon? sabi mo si constantine ang nagpakolekta ng mga kasulatan at ng makolekta ito at pinagsama-sama na ay ang biblia ng pinaniniwalaan ng napakarami sa ngayon, sa aking paniniwala Mr kiamco makapangyarihan ang diyos at alam niya ang mangyayari sa hinaharap kaya ginamit niya itong si constantine upang ang kanyang salita ay makarating sa atin sa panahong ito at sa darating pa, hindi katulad ng tao ang diyos na karamihan ay pansarili lamang ang inisip, magpasalamat nga tayo at may bibliang nagtuturo upang gumabay at magturo ng kabutihan sayo, sa akin, at sa mga susunod pang henerasyun. ipinagmamalaki kung sabihin sayo Mr kiamko na ng basahin ko ang biblia ay naunawaan ko ito ng lubusan kahit na napakatagal na nitong nakasulat ay naintindihan ko ito kung papaano ang mensahe nito sa atin at sa mga susunod pa..

 2. Kaibigang AL,

  Ang argumento mo kaibigan ay isang napakagandang halimbawa ng “fallacy of BEGGING THE QUESTION” ( petitio principi )
  Nagtadhana ka na hindi nag-aral si Kristo ng Hinduismo… dahil hindi niya kaylangan ang hinduismo upang ipangaral ang pag-ibig… AT HINUGOT MO ANG BATAYAN NG ARGUMENTO MO MULA SA …. ang bibliya ang kumpletong salita ng DIYOS….

  HESUSMARYAHOSEP!!!!! Huwag mong isarado ang isip mo kaibigan… Sinundan mo pa ng…. ang sabi sa timothy 3:16…..

  Ang sinusuri natin ay ang BIBLIYA mismo… ano ang bumabalot na kasaysayan ng pagka-katha nito… Sa daloy ng iyong argumento ay kung alin yung sinisuri ay siya mismong nais mong maging batayan ng sagot…
  kaya nga “begging the question”….

  Para bagang halimbawang ikaw ay mayroong isang sikolohikal na sakit at tinatanong ka ng isang “psychiatrist” kung ano ang pangalan mo, at saan ka nakatira… ang malinaw mong naging kasagutan ay: “eh di itanong mo sa akin”….

  ANOBAYAN!!!

  Ano ang pinagbatayan mo sa sinabi mong si Kristo ay hindi nag-aral ng hinduismo… ang bibliya mismo??? Dahil hindi nakatitik dito????

  Ang tanong ko sa iyo… sino ang nagpasimuno ng pagsusulat ng bibliya at paano ka nakatiyak na ginabayan nga ng DIYOS MO o DIYOS NINYO ang pagsusulat nito… Ang magiging kasagutan mo kaya ay “ANG BIBLIYA PA DIN??????”

  Baka naman hindi na kayo gumagamit ng rason (reason) at nakalugmok na lang kayo sa panatisismo… blind faith…

  Si Isko pa din ng Bagong Pananaw

 3. si kristo ay hindi nag aral ng hinduismo..dahil hindi niya kaylangan ang hinduismo upang ipangaral ang pag-ibig.. ang bibliya ang kumpletong salita ng DIYOS.. hindi dapat dagdagan o bawasan..maliwanag na wala sa kahit na anong pahina ng bibliya iyon.. ang sabi a timothy 3:16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,nagsasaad lamang na ginabayan ng DIYOs ang mga nagsulat ng bibliya kaya hindi dapat kwestiyonin..

 4. Maraming salamat po sa positibong komentaryo… maging negatibo man at pagwawasto sa aking salaysay ay kalulugdan…

 5. Nakakapagbukas ng kaisipan, wag tayong maging sarado sa mga bagay, bisitahin ang mga nasabing web site at mismong tayo ay magsaliksik, timbangin ang mga bagay dahil ang panlinlang ay pagtatali sa isang bansot na lipunan!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s